Program Yeterlilikleri - Belirtke Tablosu Matrisi

Program Yeterlilikleri
Belirtke Tabloları
Ekip Üyesi olarak Hekim İyi İletişim Kuran Hekim Öğrenen ve Öğreten Hekim Profesyonel Sağlık Koruyucu Olarak Hekim Yönetici Rolüyle Hekim
112 Acil Çağrı Merkezi uygulaması
Abortus-A
Acil göz hastasına yaklaşım
Acil psikiyatrik hastanın stabilizasyonunu yapabilme-GO3
Acil yardımların organizasyonunu yapabilme-GO3
Adenoid hipertrofi-ÖnT
Adet bozukluğu (amenore)-ATst
Adli olgu muayenesi-GO3
Adli olguların yönetilebilmesi-GO3
Adli rapor hazırlayabilme-GO3
Adli Tıp Kurumu Niğde Şube Müdürlüğü’nde Pratik Uygulama
Adli vaka bildirimi düzenleyebilme-GO4
Adrenal korteks hastalıkları ve tanı yöntemleri
Adrenokortikal yetmezlik-ÖnT-A
Ağız kokusu-ATst
(3)
Ağız kuruluğu-ATst
(3)
Ağız ve farinks hastalıkları semiyolojisi
(3)
Ağızda yara-ATst
Agorafobi/özgül fobiler-ÖnT
Aile planlaması danışmanlığı yapabilme-GO4
Aile planlaması hizmetleri
Aile sağlığı merkezinde uygulama
Ailevi akdeniz ateşi-ÖnT-İ
(3)
Airway uygulama-GO3
Akciğer dışı mesleksel hastalıklar-ÖnT-K-İ
Akciğer infeksiyonları, kanamaları, infarktüsleri ve solunum sıkıntısı sendromu
Akciğer ödemi-A
Akciğer tüberkülozu-TT-K-İ
Akciğer tümörleri
Akciger tümörleri-ÖnT-K
Akciğer ve plevra tümörleri patolojisi
(3)
Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygulayabilme-GO4
Akılcı laboratuvar ve görüntüleme inceleme istemi yapabilme-GO4
Akne vulgaris/rozasea-TT-İ
Akran zorbalığı
Aksayan çocuk etyolojisi
Akut böbrek hasarı-T-K-A
Akut böbrek yetmezliği
Akut glomerulonefrit-T-A
(3)
Akut hepatitler-T-K
Akut iltihapta damar lezyonları ve lökosit cevabı
Akut ishal yapan virusler ve laboratuvar tanısı
Akut karın sendrom-T-A
(3)
Akut koroner sendrom-T-K-A
Akut koroner sendromlar-T-K-A
Akut lösemiler
Akut pankreatit-A
Akut romatizmal ateş patogenezi
Akut romatizmal ates-T-K
Akut tıkayıcı arter hastalıkları
Akut ve travma sonrası stres bozuklugu-ÖnT-A
Akut viral hepatitler: Etiyoloji ve patogenez
Akut zehirlenme tedavisi
Alerjik reaksiyon-TT-A
Alerjik rinit-TT-K
Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları
Alkol ve madde kullanım bozuklukları-ÖnT-K
Alkol ve madde kullanımı ile ilgili acil durumlar-K-A
Alkoller
Alopesi-ÖnT
Alt gastrointestinal kanama-T-A
(3)
Alzheimer hastalığı-ÖnT-K-İ
Amiloidoz
Ana çocuk sağlığı düzeyinin saptanması
Ana çocuk sağlığında izleme
Anafilaksi ve İlaç alerjileri
Anafilaksi-K-A
Anal fissur-TT
(3)
Analitik epidemiyolojik araştırmalar
Analjezik-antipiretik ilaçlar
Anemi tedavisinde kullanılan ilaçlar
Anemi-ATst
Anemili Çocuğa Yaklaşım
(3)
Anemili hastaya yaklaşım
Anksiyete-ATst
Anksiyete/ Anksiyete belirtileriyle giden bozukluklar
Anksiyolitikler ve hipnotikler
Anne Sütü ile Beslenme ve Yararları
Anorektal ağrı-ATst
Antianjinal ilaçlar
Antiaritmik ilaçlar
Antiastmatik ilaçlar, ekspektoranlar ve mukolitikler
Antiemetik, laksatif, antidiyareik ilaçlar
Antiepileptikler
Antifungal ilaçlar
Antihipertansif ilaçlar
Antikoagülan ilaçlar
Antimikrobiyal ajanlar arasında etkileşme ve kombine kullanım
Antimikrobiyalkemoterapide genel prensipler I, II
Antineoplastik ilaçlar
Antiparaziter ve antiprotozoal ilaçlar
Antipsikotikler
Antiromatizmal ilaçlar ve gutta kullanılan ilaçlar
Antistaflokokal ve antianaerobik antibiyotikler
Antitrombositik ve trombolitik ilaçlar
Antitüberküloz İlaçlar
Antiviral ilaçlar
Antropometrik ölçümler-GO3
Anüri‐oligüri-ATst
Aort anevrizması-ÖnT
Aort disseksiyonu-A
Apandisit-A
(3)
Aplastik anemi -ÖnT
Aplastik anemi-ÖnT
Aplastik, hipoplastik ve kazanılmış hemolitik anemiler
Apne-ATst
Araştırma etiği, ihlalleri ve yasal boyutu
Araştırmacıların toplumsal hesap verebilirliği
Aritmilere giriş
Arterioskleroz patolojisi
Arteryal kan gazı alma-GO3
Artrit-T
(3)
Asfiksi-ATst
Asit baz dengesi bozuklukları ve tedavisi
Asit-T
Asit‐baz denge bozuklukları-A
Astım
Ataksik bozukluklar-ÖnT
Atel hazırlayabilme ve uygulayabilme-GO3
Ateş-ATst
Atık/Arıtma Tesisi uygulaması
Avitaminoz-ÖnT-K
Aydınlatılmış onam ve özellikli durumlar
Aydınlatma ve onam alabilme-GO4
Bağımlılık
Bağımlılık (Davranışsal bağımlılık (kumar, alışveriş, teknolojik, internet bağımlılığı)
Bağışıklama danışmanlığı verebilme-GO4
Bağışıklama hizmetleri
Bağışıklama hizmetlerini yürütebilme-GO4
Bağışıklama*çocukluk çağı ve erişkinlerde-GO4
Bakteri konak ilişkileri, patojenite ve virulans
(3)
Bakterilerde antimikrobiyallere direnç mekanizmaları ve antibiyogram
(3)
Balon maske (ambu) kullanımı-GO4
Bandaj, turnike uygulayabilme-GO4
Baş ağrısı-ATst
Bas‐boyun tümörleri-ÖnT-K
Başdönmesi-ATst
Bası yaraları-TT-K-İ
Batın muayenesi-GO4
Bebek beslenmesi
Bebek Sağlığı İzlemi-GO4
Bedensel belirti bozuklugu (Somatizasyon/konversiyon)-ÖnT
Behçet Hastalığı ve FMF
Behçet hastalığı-ÖnT
Bel ağrıları
Bel ve sırt ağrısı-ATst
Benign paroksismal pozisyonel vertigo-TT
Benign prostat hipertrofisi-ÖnT
Besin zehirlenmesi-K-A
Beslenme sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları
Beslenme sorunlarının saptanmasında metodoloji
Beta laktam grubu antibiyotikler
Beyaz cevherin dejeneratif hastalıkları
Bilimsel paradigma ve paradigma dönüşümü
Bilimsel verileri derleyebilme, tablo ve grafiklerle özetleyebilme,-GO3
Bilimsel verileri uygun yöntemlerle analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme-GO2
Bilinç değerlendirme-GO4
Bilinç değişiklikleri-ATst
Bilinç ve bilinç semiyolojisi
Bilişsel (kognitif) bozukluklar (Demans)-İ
Bilişsel bozukluklar/unutkanlık-ATst
Bipolar bozukluk-ÖnT-K-A-İ
Bir araştırmayı bilimsel ilke ve yöntemleri kullanarak planlayabilme-GO2
Birinci basamak hekiminin görevleri
Birinci basamakta immün yetmezliklere yaklaşım
Bitkisel kaynaklı etkin maddelerin suistimali
Biyolojik materyalle çalışma ilkelerini uygulayabilme-GO4
Bobregin kistik hastalıkları-ÖnT
Bobrek anomalileri-ÖnT
Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
(3)
Bobrek tumorleri-ÖnT
Böbrek tümörlerine giriş
(3)
Böbrek yetmezliğinin farmakokinetik yönü, nefrotoksisite
Boğaz ağrısı-ATst
(3)
Boğmaca-TT-K-A
Boğulmalar
Boy Kısalığı
(3)
Boyun ağrıları
(3)
Boyun ağrısı-ATst
Boyunda kitle-ATst
(4)
Bronşektaziler
Bronsiektaziler-ÖnT-K-İ
Bronşiolit-T-A
Brucella ve laboratuvar tanısı
Bruselloz-TT-K
Bulantı-kusma
Bulantı‐kusma-ATst
Büllöz hastalıklar-ÖnT
Burun akıntısı/tıkanıklığı-ATst
(3)
Burun kanaması
(3)
Burun kanamasına müdahale edebilme-GO2
Büyüme‐gelişme geriliği-ATst
Çarpıntı-ATst
Çeşitli ülkelerde sağlık sistemleri
Çevresel kirleticilerin sağlık üzerine etkileri
Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları
Çift görme-ATst
Cinsel işlev bozukluğu/sorunları-ATst
Cinsel işlev bozuklukları-ÖnT
Cinsel kimlik bozuklukları-ÖnT
Cinsel saldırı
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Cinsel yolla bulasan enfeksiyonlar-TT-K-İ
Cinsellikle İlgili Bozukluklar
Çıkar çatışmaları, kendi çıkarına kullanma
Çıkık-T-K-A
Çocuğa yönelik şiddet
Çocuk işçiliği
Çocuk kalp hastalıklarında semptomlar ve kalp sesleri
Çocuk ve adölesanların beslenmesi
Çocuk ve yenidoğan muayenesi-GO4
Çocuk yaşta evlilik
Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezliği Tanı ve Tedavisi
Çocuklarda Anamnez Alma
(3)
Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, tanner derecelendirmesi)-GO3
Çocuklarda Poliürik Sendromlar
(3)
Çocuklarda Posterior hipofiz hastalıkları
(3)
Çocuklarda şişmanlık
Çocukluk Çağı Aşıları ve Uygulama Prensipleri
Çocukluk Çağı Nefrotik Sendrom
Çocukluk çağı ruhsal hastalıkları
Çocukluk çağı solid tümörleri-ÖnT
Çocukluk çağında hipoglisemi
Çocukta fonksiyonel kabızlık-TT-K-İ
Çoklu travma hastasının değerlendirilmesi-GO3
Çomak parmak-ATst
Crush yaralanması-T-K-A
Cushing hastalıgı-ÖnT
Cushing sendromu
Cushing sendromu-ÖnT
D vitamini eksikliği-TT-K-İ
(3)
Dalak hastalıkları patolojisi
Damar tümörleri patolojisi
Damar yolu açabilme-GO3
Defibrilasyon uygulayabilme-GO4
Değişkenler arası ilişkiler
Dehidratasyon-TT-K-A
Dejeneratif eklem hastalıklarına giriş
Dekompresyon hastalıgı-A
Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme-GO4
Delil tanıyabilme/koruma/nakil-GO2
Deliryum-T-K-A-İ
Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalık anemisi
Demir eksikligi anemisi-TT-K-A-İ
Demir metabolizması ve demir eksikliği anemisi
Demonstrasyon: Gram +/- kok/basil, Sporlu basil
DENEME
Denge ve hareket ile ilgili sorunlar-ATst
Depresyon-T-K-İ
Deri döküntüleri/lezyonları (makülopapüler, bülloz, veziküler)-ATst
Deri muayenesi-GO4
Deri tümörleri-ÖnT-K
Deri ve eklerinde değişiklikler (kuruluk, renk değişikliği vb)-ATst
Deri ve yumusak doku enfeksiyonları, abseleri-TT-K
Deri ve Zührevi Hastalıkları-ATst
Deri yaralanmaları-A
Deri*yumuşak doku apsesi açabilme-GO3
Derin doku mantar infeksiyonları
Derin ven trombozu
(3)
Derinin paraziter hastalıkları-TT-K
Dermatit (atopik, kontakt, seboreik, bebek bezi)-TT-K-İ
Diabetes insipitus-ÖnT
Diabetes mellitus ve komplikasyonları
Diabetes mellitus ve komplikasyonları-TT-K-A-İ
Diabetik Ketoasidoz
(3)
Diafragma hernileri-ÖnT
Difteri-ÖnT-K
Digital rektal muayene-GO3
Dikkat eksikligi ve hiperaktivite bozuklugu-ÖnT
Direkt radyografileri değerlendirebilme-GO3
Disk hernileri-T-K
Dislipidemi-TT-K-İ
Dismenore-ATst
Dismorfik çocukta genetik yaklaşım
Disosiyatif bozukluklar-ÖnT
Dispepsi-ATst
Dispne-ATst
Diüretikler
Divertikuler hastalıklar-ÖnT
(3)
Dix Hallpike testi ve Epley manevrası uygulayabilme-GO3
Diyabetik anne bebegi-T-K
Diyare-ATst
Dizüri-ATst
Dış kanamayı durduracak/sınırlayacak önlemleri alabilme-GO3
Dışkı yayması hazırlayabilme ve mikroskopik inceleme yapabilme-GO3
Doğru emzirme yöntemlerini öğretebilme-GO4
Doğum sonrası anne bakımını yapabilme-GO3
Doğum sonrası bebek bakımı yapabilme-GO3
Doğum sonrası dönem
Dogum travması-ÖnT-K
Dogumda asfiksi-K-A
Dogumda fetal distres-K-A
Doğuştan metabolik hastalıklar
Dogustan metabolik hastalıklar-ÖnT-K-İ
Doğustan yapısal anomaliler-T-K
Döküntü yapan viruslar ve laboratuvar tanısı
Döküntülü enfeksiyöz hastalıklar-TT-K
Donma-ATst
Donmalar (soğuktan)-A
Doz-konsantrasyon etki ilişkileri
Duygu durum belirtileriyle giden bozukluklar
Duygudurum Bozuklukları
Duygudurum bozukluklarında kullanılan ilaçlar
Duygudurum değişiklikleri-ATst
Duyu sistemi semiyolojisi
Egzersiz ve fiziksel aktivite-GO4
EKG çekebilme ve değerlendirebilme-GO3
EKG’ye giriş
Eklampsi, preeklampsi, HELLP sendromu-T-K-A
Eklem ağrısı/şişliği-ATst
Eklem hastalıkları patolojisi
(3)
Eklemlerde hareket kısıtlılığı-ATst
(3)
Ekstrapiramidal sinir sistemi semiyolojisi
Ekstrapulmoner tüberküloz-ÖnT
Ekstremite travması/kırıkları-T-A
Ekstremitede varis /Venöz Yetmezlik-ÖnT-K
(3)
Ektopik gebelik-ÖnT
Ekzokrin pankreas hastalıkları patolojisi
El yıkama-GO4
Emme güçlüğü-ATst
Endokardialvalvüler hastalıklar patolojisi
(3)
Endokardit-ÖnT-K
Endokrin pankreas hastalıkları patolojisi
(3)
Endokrin sistem farmakolojisine giriş
Endokrinolojiye giriş ve temel kavramlar
Endometriyozis -ÖnT
Endometriyozis-ÖnT
Endoskopik işlem-GO4
Enfeksiyon hastalıklarına genel bakış
Enfeksiyonlara karşı immünite
Engellilik raporu konusunda danışmanlık yapabilme-GO3
Enkoprezis-ATst
Enterik ateş-K-A
Entübasyon yapabilme-GO3
Enürezis-ATst
Epidemiyolojik araştırmalarda kontrol seçimi
Epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması
Epidemiyolojinin tanımı ve ilkeleri
Epikriz hazırlayabilme-GO4
Epilepsi-ÖnT-K-A-İ
Epilepsiye giriş
Epitelyal tümörler: genel özellikler, isimlendirme ve patolojisi
(3)
Epizyotomi açılabilme ve dikebilme-GO2
Ergen gebelikler
Erişkinde hipoglisemiye yaklaşım
Eritrosit membran defektleri ve eritrosit enzim eksiklikleri
Erkek genital organ infeksiyonları
(3)
Esansiyel hipertansiyon-TT-K-A-İ
Esansiyel tremor-ÖnT
Evlilik öncesi tarama programı-GO4
Fagositik fonksiyon ve hastalıkları
(3)
Farmakokinetik I, II, III, IV
Farmakolojiye giriş
Farmasötik şekiller
Fasial paralizi-T-A
Febril konvulsiyon-TT-K-A
Feokromositoma-ÖnT
Fibromiyalji-T
(3)
Fimosis ve parafimosis-T
Fiziksel Risk Etmenleri ve Korunma Yolları
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon kavramı
Fiziksel ve kimyasal etkenler ve radyasyon patolojisi
Gaitada gizli kan incelemesi yapabilme-GO4
Gangliyon stimule ve bloke ediciler
Gastro‐ozefageal reflu-TT-K-İ
Gastroenterite neden olan patojen bakterilerin laboratuvar tanısı
(3)
Gastroenteritler-TT-K-A
Gastroinstestinal konjenital anomaliler-A
Gastrointestinal Sistem kanamaları
Gastrointestinal sistem motilite bozuklukları-ÖnT
Gastrointestinal sistem parazitozları-TT-K
Gastrointestinal sistem tümörleri-ÖnT-K
(3)
Gastrointestinal sistemin enfeksiyoz hastalıkları patolojisi
Gastrointestinal sistemin herediter hastalıkları
Gastrointestinal sistemin herediter kanserleri
Gastrointestinal Sistemin Vasküler Hastalıkları
Gastroözefageal reflü hastalığı
Gazlı gangren-A
Gebe muayenesi-GO3
Gebe muayenesi-GO4
Gebe ve loğusa izlemi yapabilme-GO3
Gebeliğin oluşumu, fertilizasyon ve plasental hormonlar
Gebeliğin teşhisi, muayenesi ve takibi
Gebeliğin trofoblastik hastalıkları patolojisi
Gebelik ve emzirme döneminde beslenme
Gebelikte RH uyuşmazlığı-ÖnT-K
Gecici iskemik atak-A
Gelişimsel kalça displazisi (kalça çıkığı)-ÖnT-K
Gelişimsel kalça displazisi tarama programı-GO4
Gelişme ve diferansiyasyonun hücresel adaptasyonu
(3)
Gen ekspresyonu ve transgenler
Genel anestezikler
Genel durum ve vital bulguların değerlendirilmesi-GO4
Genel Hekimlikte çocuk psikiyatrisi
Genel patolojiye giriş ve patoloji laboratuvarının işleyişi
(3)
Genel ve soruna yönelik öykü alabilme-GO4
Genetik danışma ve pedigri yapımı
Genital enfeksiyonlar-TT-K
Genito‐üriner sistem travması
Genogram çıkarabilme (soy ağacı çıkarabilme)-GO4
GEP-NET- Multipl Endokrin Neoplazi-Karsinoid Sendrom
Gerçeği değerlendirme sorunları (sanrı varsanı)-ATst
Geriatrik sendromlar (kırılganlık, sarkopeni, düşme, vb)-ÖnT-K-A-İ
Gerilim tipi basagrısı-TT
Geriyatrik değerlendirme yapabilme-GO3
Gestasyonel diyabet-T-K-İ
Gestasyonel trofoblastik hastalıklar
Gıda güvenliği
Glasgow/AVPU koma skalasının değerlendirilebilme-GO4
Glokom-ÖnT
Glomerül hastalıkları patolojisi
(3)
Glomerüler hastalıkların patogenezi
(3)
Glukometre ile kan şekeri ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme-GO4
Göç, kentleşme ve sağlık etkileri
Gögüs ağrısı-ATst
Göğüs duvarı anomalileri-ATst
Görme bozukluğu/kaybı-ATst
Görme kaybı nedenlerine genel bakış
Görme tarama programları-GO4
Görme yolları bozuklukları
Görsellerle açık kırıklar
Göz dibi muayenesi
Göz kuruluğu-ATst
Göz muayenesi-GO3
Goz travması (fiziksel, kimyasal)-K-A
Göz yaşı kanal tıkanıklığı-ÖnT
Gözden yçabancı cisim çıkarılması-GO2
Gri cevherin dejeneratif hastalıkları
(3)
Guatr
Guatr-T-K-İ
(3)
Guillain‐Barré sendromu-ÖnT
Güncel literatür bilgisine ulaşabilme ve eleştirel gözle okuyabilme-GO3
Güncel mevzuata uygun sağlık raporlarını hazırlayabilme-GO3
Gut hastalığı-ÖnT-K
(3)
Halk sağlığının hedef, amaç ve ilkeleri
Halsizlik/yorgunluk-ATst
Hareket bozuklukları-ATst
Hareket sisteminin muayenesi
(3)
Hasar kontrollü ortopedi
Hasarlı hücre morfolojisi, apoptoz
Hasta dosyası hazırlayabilme-GO4
Hasta hakları ve sorumlulukları
Hasta ve hasta yakınlarına profesyonellik/etik dışı davranışlar
Hastadan biyolojik örnek alabilme-GO3
Hastane çalışanlarına yönelik işçi sağlığı ve iş güvenliği
Hastanın uygun olarak taşınmasını sağlayabilme-GO4
Hastaya koma pozisyonu verebilme-GO4
Hastayı uygun biçimde sevk edebilme-GO4
Hava yolu yönetimi
Hava yolu yönetimi uygulaması
Hava yolundaki yabancı cismi çıkarmaya yönelik ilk yardım yapabilme-GO3
Hava yoluyla bulaşan hastalıkların epidemiyolojisi ve önlenmesi
Hayatın farklı evrelerinde izlem ve periyodik sağlık muayeneleri (gebelik, doğum, lohusalık, yenidoğan, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık)-GO4
Hekim hakları ve sorumlulukları
Hekim hasta ilişkisinin hukuki niteliği ve etik boyutu
Hematokezya/anorektal kanama-ATst
Hematopoetik sistem neoplazilerinin genetik temeli
Hematopoetik sisteme giriş ve kök hücre
Hematopoetik sistemin herediter hastalıkları
Hematüri
(3)
Hemoglobinopatiler
Hemokromatozis-ÖnT
Hemolitik anemi -ÖnT
Hemolitik anemi-ÖnT
Hemolitik üremik sendrom / Trombotik Trombositopenik Purpura -ÖnT
Hemolitik uremik sendrom/trombotik trombositopenik purpura-ÖnT
Hemoptizi-ATst
Hemoroid-TT-K
(3)
Hemostaz ve kanama diatezleri
Henoch‐Schonlein purpurası-T
Hepatik koma
Hepatik koma-A
Hepatomegali-ATst
Hepatosteatoz-ÖnT
Herpes virüs infeksiyonları
Hidrosefali-ÖnT
Hidrosefaliye giriş
Hidrosel-T
Hijyen
Hiperaktivite-ATst
Hiperemezis gravidarum-TT-A
Hiperparatiroidizm
Hipertansiyon
Hipertansiyon epidemiyolojisi ve önlenmesi
Hipertiroidizm-T-A-İ
Hipofiz bozuklukları-ÖnT
Hipofiz hastalıkları patolojisi
(3)
Hipofiz hastalıklarına giriş ve tanı yöntemleri
Hipoglisemi-A
Hipolipidemik ilaçlar
Hipoparatiroidizm-ÖnT
Hipospadiasis, epispadiasis-T
Hipotansiyon-ATst
Hipotermi/hipertermi-ATst
Hipotiroidizm-TT-İ
Hipotonik bebek-ÖnT
Hipotonik İnfant
(3)
Hirsutizm-ATst
Histamin ve antihistaminikler
HIV enfeksiyonu-ÖnT-K
Hışıltılı solunum (wheezing)-ATst
Horlama-ATst
(3)
Hormonalkontraseptifler
Hücre hasarı, adaptasyon tanımı, nedenleri ve hücre hasarının mekanizmaları
(3)
Hücre hasarının mekanizmaları
(3)
Hücre içi birikimler
(3)
Hukuki ehliyeti belirleyebilme-GO2
İçme ve kullanma suyu hijyeni
İdrar oluşumu ve böbrek fonksiyonları
(3)
İdrar retansiyonu-ATst
İdrar sondası takabilme-GO3
İdrarda renk değişikliği-ATst
İhmal (duygusal, fiziksel, tıbbi, eğitimsel vb.)
İkozanoidler ve ilişkili ilaçlar
İlaç etkileşimleri I, II
İlaç kötüye kullanımı ve ilaç bağımlılığı
İlaç reseptörleri
Ilac yan etkileri-T-K-A-İ
İlaçların etki mekanizmaları
İlaçların etkilerini değiştiren faktörler ve farmakogenetik
İlaçların istenmeyen etkileri I, II
İlaçların uygulanma yolları I, II
İleri yaşam desteği sağlayabilme-GO3
İletişim bozuklukları (kekemelik, artikülasyon bozukluğu, sosyal iletişim bozukluğu, dil bozukluğu)-ÖnT
İletişim sorunları
Ileus-A
İltihabın medyatörleri
IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapabilme-GO4
İmmobilizasyon-ATst
(3)
İmmün cevabın oluşumu ve regülasyonu, İmmünoloji de laboratuar ve klinik
İmmün sistem patolojisine giriş
İmmün yetmezlik sendromlarının patolojisi
İmmünite ve aşılar
İnce barsak,apendiks ve periton hastalıkları patolojisi
(3)
İncinebilir gruplarda şiddet
İnfeksiyon hastalıkları ile savaş yöntemleri
İnfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler
İnfertilite
İnfertilite (erkek, kadın)-ATst
Inflamatuar barsak hastalığı-ÖnT
Influenza-TT-K
Inme-K-A-İ
İnmemiş testis-ATst
İnsülin
Interstisyel akciger hastalıkları-ÖnT-K
İnterstisyel akciğer hastalıklarına giriş
İnterstisyel nefritler
(3)
İntestinal polipler
İntihar (Düşüncesi, girişimi)/Kendine zarar verme-ATst
İntihara müdahele-GO2
İntrakraniyal kanamalar-A
İntraosseos uygulama yapabilmesi-GO2
Intrauterin buyume geriligi-ÖnT-K
İntrauterin enfeksiyon yapan virusler ve laboratuvar tanısı
Intrauterin enfeksiyonlar-ÖnT-K
İnvajinasyon-A
İnvazyon ve metastaz
(3)
Irritabl barsak hastalığı-ÖnT-K-İ
İş kazaları, nedenleri ve önleyici tedbirler
İş kazalarında ilk yardım
İş yeri hekimliği-hemşireliği ile görev, yetki ve sorumlukları
İşçi sağlığı ve güvenliğinde eğitimin önemi
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hizmet sunan ulusal ve uluslararası örgüt ve kuruluşlar ile bunların görevleri
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi, maliyeti
İşçi sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili temel kavramların tanımı
İşçi sağlığı-iş güvenliği ve beslenme ilişkisi
İşeme Disfonksiyonları
İshaller
İşitme bozukluğu ve tinnitus-ATst
(3)
İşitme Kayıpları
İşitme tarama programları-GO4
İskemik kalp hastalıklarının epidemiyolojisi ve onlenmesi
İskemik ve hipertansif kalp hastalıkları patolojisi
(3)
İştah bozuklukları-ATst
İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)
İyileşme ve onarım
İyonlaştırıcı olan/iyonlaştırıcı olmayan radyasyon maruziyeti-ÖnT-K
Jinekolojik muayene-GO3
Jinekomasti-ATst
K vitamini yetersizliği-K-A
Kabakulak-TT-K
(3)
Kabızlık-ATst
Kadına yönelik şiddet
Kadınlarda androjen fazlalığı bozuklukları
Kafa içi basınç artış sendromu ve herniasyonlara giriş
Kafa ici basınc artması sendromu (KIBAS; akut serebrovaskuler olaylar)-A
Kafa ici yer kaplayan lezyonlar-ÖnT
Kafa içi yer kaplayıcı lezyonlar
Kafa travmalarına giriş
Kafa travması-A
Kalıtsal metabolik hastalıklara giriş
Kalp hastalıklarında semptomlar
Kalp hastalıklarında tanı yöntemleri
Kalp kapak hastalıkları-ÖnT-K
Kalp kapak hastalıklarına giriş
Kalp ritm bozuklukları-T-A-İ
Kalp yetersizliği-T-K-A-İ
Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar
Kalp yetmezliğine giriş
Kalpte üfürüm-ATst
Kalsiyotropik ilaçlar
Kalsiyum, fosfor ve magnezyum dengesi ve bozuklukları
(3)
Kan basıncı ölçümü yapabilme-GO4
Kan grupları ve kan transfüzyon reaksiyonları
Kan transfüzyonu yapabilme-GO3
Kan uyuşmazlıkları-ÖnT-K
Kan ve ürünleri transfüzyon komplikasyonları-ÖnT
Kan ve urunleri transfuzyon komplikasyonları-T-A
Kanama bozuklukları (Hemofili, trombositopeni, vb)
Kanama bozuklukları (hemofili, trombositopeni, vb)-ÖnT-K-İ
Kanama zamanı ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme-GO2
Kanamaya eğilimi-ATst
Kanıta dayalı tıp uygulamaları
Kanser epidemiyolojisi
Kansere predispozisyon, karsinojenik ajanlar, invazyon ve metastaz
(3)
Kapiller kan örneği alabilme-GO4
Karaciğer hastalıkları patolojisi
(3)
Karaciğer sirozu-ÖnT-K
Karaciğer yağlanması
Karaciğer yetmezliğinin farmakokinetik yönü, hepatotoksisite
Kardiyo‐pulmoner arrest-A
Kardiyopulmoner resüsitasyon
Kardiyopulmoner resusitüsyon uygulaması
Karın Ağrıları
Karın ağrısı-ATst
Karın Muayenesi
(3)
Karın travmaları-A
Karında kitle-ATst
Karında şişklinlik-ATst
Karsinojenik ajanlar
(3)
Kas güçsüzlüğü-ATst
Kas hastalıkları (miyopatiler)-ÖnT
Kas-İskelet sistemi ağrıları (ekstremite ağrısı ve yumuşak doku)-ATst
(3)
Kas*İskelet sistem muayenesi-GO3
Kasık karın duvarı hernileri-T-A
Kasıkta/skrotumda kitle-ATst
Kaşıntı-ATst
Katarakt-ÖnT
Katılma nöbeti-T
Kazaların epidemiyolojisi
Kekemelik-ATst
Kemiğin gelişme bozuklukları
Kemiğin tümöre benzer lezyonları patolojisi
Kemik iliği hastalıkları patolojisi
Kemik tümörleri patolojisi
Kemik tumorleri-ÖnT
Kemik ve eklem tüberkülozu
Kemik ve yumuşak doku tümörleri
Kendi kendine meme muayenesini öğretebilme-GO4
Kene çıkartabilme-GO3
Keratit-ÖnT
Kilo artışı/fazlalığı-ATst
Kilo kaybı-ATst
Kimyasal Risk Etmenleri ve Korunma Yolları
Kisilik bozuklukları-ÖnT
Kist hidatik hastalığı-ÖnT-K
(3)
Kistik fibroz-ÖnT-K
Kırık iyileşmesi
Kırım‐kongo kanamalı atesi-T-K-A
Kırma kusurları-ÖnT
Kırmızı göz (Gözde kızarıklık)-ATst
Kladikasyo intermittant-ATst
(3)
Klamidialar ve infeksiyonlarının laboratuvar tanısı
(3)
Klinik karar verme sürecinde, kanıta dayalı tıp ilkelerini uygulayabilme-GO3
Klostridyal infeksiyonlar
Koagülasyon mekanizması ve koagülasyon testleri
Kolesistit, kolelitiazis-ÖnT
(3)
Kolik ağrılar (renal, bilier, intestinal)-ATst
Kollagen doku hastalıkları
Kolon kanserleri
Kolon ve rektum hastalıkları patolojisi
Kolorektal tümörler-ÖnT-K
(3)
Koma-A
Kompartman sendromu-A
Konjenital adrenal hiperplazi ve Cinsiyet farklılaşma bozuklukları
Konjenital adrenal hiperplazi-ÖnT
Konjenital aplastik anemiler
(3)
Konjenital hipotiroidizm-TT-K-İ
(3)
Konjenital kalp hastalıkları
(3)
Konjonktivit-TT-K
Kontrasepsiyon yöntemlerini doğru uygulayabilme ve kullanıcıları izleyebilme-GO3
Konuşma bozuklukları (afazi, disfazi, dizartri, vb)-ATst
Koroner arter hastalığı
Korozif madde maruziyeti-ATst
Korpusuteri hastalıkları patolojisi
Kortikosteroidler, androjenler ve anaboliksteroidler
Kramp-ATst
Kraniyal sinir sistemi semiyolojisi
Kromozom analiz endikasyonları, kromozomal hastalıkları
Kromozom hastalıkları (sık gorulen)-ÖnT-K
Kronik ağrı-ATst
Kronik böbrek hastalığı-T-K-A-İ
Kronik böbrek yetmezliği patogenezi
(3)
Kronik glomerulonefrit-ÖnT
Kronik hepatit-ÖnT-K
Kronik hepatitler ve karaciğer fonksiyon testleri
Kronik Koroner Arter hastalığı-ÖnT-K-İ
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Kronik Obstruktif Akciger hastalıgı-TT-K-A-İ
Kronik pankreatit-ÖnT-K
Kronik/ Bulaşıcı olmayan hastalıklar
Kuduz-ÖnT-K
Kulak ağrısı/akıntısı/tıkanıklığı-ATst
(3)
Kulak Muayenesi
(3)
Kulak zarı perforasyonu-T
Kulak-burun-boğaz ve baş boyun muayenesi-GO3
Kültür için örnek alabilme-GO3
Kurul Açılışı
Kurul Açılışı
Kurul açılışı
kurul açılışı
Kurul Açılışı
Kuşkulu genitalya-ATst
Lab: Reçete yazma
Laboratuvar inceleme için istek formunu doldurabilme-GO4
Laboratuvar örneğini uygun koşullarda alabilme ve laboratuvara ulaştırabilme-GO4
Laboratuvar: Akut, kronik, granülamatöz iltihap ve tamir patolojisi
Laboratuvar: Benign ve malign tümör, reaktif olaylar, hücre içi madde birikimleri patolojisi
(3)
Laringeal obstruksiyon-A
Larinks tümörleri patolojisi
(3)
Lavman yapabilme-GO3
Leishmaniasis-ÖnT-K
Lenf düğümünün benign hastalıkları patolojisi
Lenf düğümünün malign hastalıkları patolojisi
(3)
Lenfadenopati-ATst
Lenfödem/lipödem-ÖnT-K-İ
Lenfoproliferatif hastalıklar-ÖnT
Listeria infeksiyonları ve laboratuvar tanısı
Lokal anestezikler
Lomber ponksiyon uygulaması
Lomber Ponksiyon yapabilme-GO4
Lösemiler
Losemiler-ÖnT
Major histokompalibilite ve Kompleman sistemi , klinik önemi
Makrolidler, linkozamidler ve kloramfenikol
Malabsorbsiyon Sendromları
(3)
Malabsorbsiyon-ÖnT
Malnutrisyon-TT-K-İ
Malpraktis
Maluliyet değerlendirme-GO4
Megaloblastik anemi-TT-K-İ
Megaloblastik anemiler
Mekanik bel ağrısı-TT-K
Melena*hematemez-ATst
Meme ağrısı-ATst
Meme akıntısı-ATst
Meme hastalıkları patolojisi
Meme hastalıkları ve tümörleri-ÖnT-K
(3)
Meme ve aksiller bölge muayenesi-GO3
Memede kitle-ATst
Menenjitler ve Ensefalitler: etiyoloji ve patogenez
Meniere hastalıgı-ÖnT
Meningokokal hastalıklar-K-A
Mental durumu değerlendirebilme-GO3
Merkezi sinir sistemi (MSS) patolojisine giriş, temel reaksiyonları, ödem ve hidrosefali patolojisi
Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları-A
Mesane tümörleri-ÖnT-K
Mesane tümörlerine giriş
(3)
Meslek hastalıkları, tedavi ve bakımı
Mesleki görev ve yükümlülükler
Mesleksel akciger hastalıkları-ÖnT-K-İ
Metabolik kemik hastalıkları
Metabolik sendrom-T-K-İ
Mezenkimal Tümörler: genel özellikler, isimlendirme ve patolojisi
(3)
Mide hastalıkları patolojisi
Mide tümörleri
Migren-T-K-A-İ
Mikro*makrosefali-ATst
Mikroskop kullanabilme-GO4
Minimental durum muayenesi-GO3
Miyeloproliferatif hastalıklar-ÖnT
Miyokard ve perikard hastalıkları patolojisi
(3)
Miyokardit/kardiyomiyopati-ÖnT
Moleküler analiz yöntemleri
Moniliyazis-TT-K
MSS damar hastalıkları patolojisi
MSS dejeneratif hastalıkları patolojisi
(3)
MSS farmakolojisine giriş
MSS infeksiyon hastalıkları patolojisi
MSS malformasyonları ve perinatal beyin hasarı patolojisi
MSS myelin, metabolik ve toksik hastalıkları
MSS Stimülanları ve kilo kaybettiren ilaçlar
MSS travmaları patolojisi
MSS tümörleri patolojisi
(3)
Muhakeme yetisinde bozulma-ATst
Multipl skleroz-ÖnT
Myastenia gravis ve kolinerjik kriz-A
Nazal septum deviasyonu
Nazogastrik sonda uygulayabilme-GO3
Nefritik sendromlar
(3)
Nefrotik sendrom-T
Nefrotik sendromlara giriş
Neonatal kolestaz
Neonatal Resustasyon
(3)
Neoplastik deri lezyonları
Neoplastik olmayan deri lezyonları
Neoplazinin tanımı, isimlendirilmesi, benign ve malignneoplazmların özellikleri
(3)
Nicel ve nitel araştırma yöntemleri
Nöbet geçirme-ATst
Noral tup defektleri-T-K
Normal kemik yapısı ve kırık iyileşmesi ve kemiğin infeksiyon hastalıkları patolojisi
Normal spontan doğum yaptırabilme-GO2
Nörojenik mesane-ÖnT
Norokutanoz hastalıklar-ÖnT
Nörolojik muayene-GO3
Nörolojik nedenli oküler hareket bozuklukları
Nöromüskülerblokörler ve merkezi etkili kas gevşetici ilaçlar
Nöropatik ağrı-ATst
Nörotrop virüsler ve laboratuvar tanısı
Nörotropviruslar ve laboratuvar tanısı
Obezite-T-K-İ
Obsesif‐kompulsif bozukluk-ÖnT
Obstrüktif akciğer hastalıkları patolojisi
Obstruktif uropati-A
Obstrüktif üropatilere yaklaşım
(3)
Ödem-ATst
Ödem, hiperemi, konjesyon ve hemoraji
(3)
Öfke ve saldırganlık-ATst
Öğrenme güçlüğü-ATst
Oksijen ve nebul‐inhaler tedavisi uygulayabilme-GO4
Oksitoksik ve tokolitik ajanlar
Öksürük/balgam çıkarma-ATst
Olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti sunabilme-GO2
Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetleri
Olay yeri incelemesi-GO2
Ölü muayenesi-GO3
Ölüm belgesi düzenleyebilme-GO3
Ölüm, Ölmekte olan birey ve yas
Omurga sekil bozuklukları-T-K
Omurga ve omurilik yaralanmalarına giriş
Omurga yaralanmaları-A
Omuz ağrısı-ATst
(3)
Öncelikli (dezavantajlı) gruplarda sağlık sorunları
Öncelikli/dezavantajlı gruplar
Önemli beslenme sorunları (Obezite, protein-enerji malnutrisyonu, vitamin-mineral yetersizliği)
Onkojenikvirusler
Onkolojik aciller-A
Optik nevrit-ÖnT
Opyoidler ve antagonistleri
Oral antidiyabetik ilaçlar
Oral kavite ve tükrük bezi hastalıkları
Oral, rektal, vajinal ve topikal ilaç uygulamaları yapabilme-GO3
Örnek alma ve laboratuvara yollama usülleri
(3)
Ortopedik terminoloji
Osteoartrit-TT-K-İ
Osteomyelit ve septik artrit
Osteomyelit-ÖnT
Osteoporoz
Osteoporoz-ÖnT-K
Östrojenler, projestinler ve antagonistleri
Otitis eksterna-TT-K
Otitis media-TT-K
Otizm spektrum bozukluğu-ÖnT
Otoimmün hastalıkların patolojisi
Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş
Otopsi yapabilme-GO2
Otoskleroz-ÖnT
Over tümörleri patolojisi
Over tümörleri-ÖnT
Özefagus hastalıkları patolojisi
Panik bozukluk-ÖnT
Pankreas hastalıkları
Parasempatolitikler
Parasempatomimetikler
Parasentez yapabilme-GO4
Paratiroid hastalıkları patolojisi
(3)
Parestezi-ATst
Parezi, paralizi-ATst
Parkinson hastalıgı-ÖnT
Parkinson ve Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar
Patojen mikoz etkenleri ve laboratuvar tanısı
(3)
Peak‐flow metre kullanabilme ve değerlendirebilme-GO3
Pelvik Ağrı sendromu-ÖnT-İ
Pelvik ağrı-ATst
Pelvik Enflamatuvar hastalık-T-K
Pelvik inflamatuvar hastalık
Pelvik kitle-ATst
Peptik hastalıklar (ulser, gastrit)-TT-K-İ
Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar
Perianal abse-T
(3)
Periferik arter hastalıgı-ÖnT
Periferik noropati-ÖnT
Periferik sinir sistemi semiyolojisi
Periferik sinir ve kas hastalıkları patolojisi
(3)
Periferik yayma yapabilme ve değerlendirebilme-GO3
Perikard hastalıkları-ÖnT
Perikardiyosentez uygulayabilme-GO4
Perinatal Asfiksi
Peritonit-A
Periyodik sağlık muayenesi (görme, işitme, metabolik hastalıklar, riskli grupların aşılanması, kanser taramaları)-GO4
Peteşi, purpura, ekimoz-ATst
Pilor stenozu-ÖnT
Piramidal sinir sistemi semiyolojisi
Pitozis-ATst
Plevral hastalıklar-ÖnT
Plevral ponksiyon/torasentez yapabilme-GO2
Pnömoniler
Pnomoniler-TT-K
Pnömonilerin epidemiyolojisi ve önemi
Pnomotoraks-A
Polidipsi-ATst
Polikistik Over sendromu-ÖnT
Poliklinik/ Otopsi Salonu Uygulaması
Polimiyaljiya romatika-ÖnT
(3)
Polimiyozit ve dermatomiyozit-ÖnT
(3)
Poliomyelit-ÖnT-K
Polisitemi-T
Poliüri-ATst
(3)
Pollaküri/noktüri-ATst
Portal hipertansiyon
Portal hipertansiyon-ÖnT
Postnazal akıntı-ATst
(3)
Potasyum dengesi ve bozuklukları
PPD testi uygulayabilme ve değerlendirme-GO3
PPD uygulaması
Preimplantasyon genetik tanı